شرف‌الدین عظیمي

کرونا او اروايي اړخ؛ د خپګان، یوازیتوب او نامالوم وضعیت اغېزې